APA Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. (2013). Tafsir Al - Munir Jilid 14: Akidah, Syariah, Manhaj (Adz-Dzaariyat - At-Tahriim) (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press.

Chicago Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 14: Akidah, Syariah, Manhaj (Adz-Dzaariyat - At-Tahriim). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2013. Text.

MLA Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 14: Akidah, Syariah, Manhaj (Adz-Dzaariyat - At-Tahriim). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2013. Text.

Turabian Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 14: Akidah, Syariah, Manhaj (Adz-Dzaariyat - At-Tahriim). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2013. Print.